AcWing - 单链表(模拟)

题目链接:https://www.acwing.com/problem/content/description/828/
时/空限制:1s / 64MB

题目描述

实现一个单链表,链表初始为空,支持三种操作:

(1) 向链表头插入一个数;

(2) 删除第k个插入的数后面的数;

(3) 在第k个插入的数后插入一个数

现在要对该链表进行M次操作,进行完所有操作后,从头到尾输出整个链表。

注意:题目中第k个插入的数并不是指当前链表的第k个数。例如操作过程中一共插入了n个数,则按照插入的时间顺序,这n个数依次为:第1个插入的数,第2个插入的数,…第n个插入的数。

输入格式

第一行包含整数M,表示操作次数。

接下来M行,每行包含一个操作命令,操作命令可能为以下几种:

(1) “H x”,表示向链表头插入一个数x。

(2) “D k”,表示删除第k个输入的数后面的数(当k为0时,表示删除头结点)。

(3) “I k x”,表示在第k个输入的数后面插入一个数x(此操作中k均大于0)。

输出格式

共一行,将整个链表从头到尾输出。

数据范围

1≤M≤100000
所有操作保证合法。

输入样例

10
H 9
I 1 1
D 1
D 0
H 6
I 3 6
I 4 5
I 4 5
I 3 4
D 6

输出样例

6 4 6 5

解题思路

题意:对单链表有三种操作,求出n次操作后的单链表。
思路:直接模拟,写的是数组型的,不过操作和指针的类似。

Accepted Code:

/* 
 * @Author: lzyws739307453 
 * @Language: C++ 
 */
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int MAXN = 100005;
struct List {
  int data, next;
  List() {}
  List(int data, int next) : data(data), next(next) {}
}list_[MAXN];
int cnt = 0, head = 0;
void Insert_Head(int x) {
  list_[++cnt] = List(x, list_[head].next);
  list_[head].next = cnt;
}
void Delete(int k) {
  if (!k)
    head = list_[head].next;
  else list_[k].next = list_[list_[k].next].next;
}
void Insert(int k, int x) {
  list_[++cnt] = List(x, list_[k].next);
  list_[k].next = cnt;
}
int main() {
  char op;
  int n, k, x;
  scanf("%d", &n);
  while (n--) {
    scanf(" %c", &op);
    if (op != 'I') {
      if (op != 'D') {
        scanf("%d", &x);
        Insert_Head(x);
      }
      else {
        scanf("%d", &k);
        Delete(k);
      }
    }
    else {
      scanf("%d%d", &k, &x);
      Insert(k, x);
    }
  }
  int p = list_[head].next;
  while (p) {
    printf("%d ", list_[p].data);
    p = list_[p].next;
  }
  printf("\n");
  return 0;
}
展开阅读全文
©️2020 CSDN 皮肤主题: 代码科技 设计师: Amelia_0503 返回首页
实付0元
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值